Men E I Ve Tarihi Geli Imi A S Ndan Vak Flar

Author: Nazif Öztürk
Publisher:
ISBN:
Size: 65.38 MB
Format: PDF, ePub
View: 5401
Download Read Online
Üçüncü Bölüm VAKFIN ÇEŞİTLERİ Vakıf çeşitlerini değişik şekillerde
sınıflandırmak mümkündür. Biz bunlar arasından, İmparatorluk ve Cumhuriyet
devri olmak üzere önce iki ana bölüme ve bunu takiben de talî derecede
kısımlara ayırarak vakıf çeşitlerini izaha çalışacağız. Bu ayırımla, eski ve yeni
hukuk arasında, vakıf müessesesi bakımından nazari olduğu kadar tatbiki
mahiyeti de hâiz bir mukayese yapmak imkânı hasıl olacaktır. Çünkü Cumhuriyet
devrinde kabul edilmiş olan vakıf ...

Vak Flar Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 79.52 MB
Format: PDF
View: 6947
Download Read Online
194-95;. idem, "İmparatorluk Devrinde Toprak Mülk ve Vakıflarının Hususiyeti",
Türkiye'de Toprak Meselesi; Toplu Eserler l içinde, İstanbul, Gözlem Yayınları,
1980, s. 260. Şer'iyye sicilleri kullanılarak vakıfların incelendiği bazı çalışmalar
için bkz., Suraiya Faroahi, "Vakıf Administration in Sixteenth Century Konya, The
Zaviye of Sadreddin-i Konevi", Journal of the Economic and Social History of the
Orient, XVII/2, 1974, 145-172; Oded Peri, "The Waaf as an İnstrument to Increase
and ...

D Nya Imparatorluk Ve Toplum

Author: Reşat Kasaba
Publisher: Kitap Yayinevi Ltd.
ISBN: 9758704826
Size: 78.67 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6762
Download Read Online
Örneğin Kara Osmanoğlu ailesinin batı Anadolu'nun büyük kesimindeki kırsal
yapıların örgütlenmesi ve dönüşümünde anahtar rol oynadığı iyi bilinir. Bu aile 17
.- 20. yüzyıllar arasında resmi ve gayri resmi olarak bölgede bir dizi önemli görev
üstlenmiştir.25 Anastasius'un ev sahibi Hacı Pulat bu hanedanın en ünlü
kişilerinden biridir. Tarihsel kaynaklar onun Manisa civarında bir çeşme, iki köprü
, ilci taş döşeli yol ve yedi kuyu yaptırdığını yazar. Ayrıca 75 parça mülküyle vakıf
kurup ...

An Introduction To Religious Foundations In The Ottoman Empire

Author: John Robert Barnes
Publisher: BRILL
ISBN: 9789004086524
Size: 41.65 MB
Format: PDF
View: 7422
Download Read Online
that none of the kadis, whether individually, or all of them collectively, had the
authority to rule in favor of the vakif by simply saying when the land became
vacant, a downpayment fee known as iicret-i muaccelesi was paid to the vakif in
exchange for the right of ... 46 This is Barkan's position, which is found in his "
Imparatorluk Devrinde Toprak Miilk ve Vakiflarmin Hususiyeti," Istanbul
Universitesi Hukuk Fakultesi Mecmuasi, III (1942), 906-42, and in Tiirkiye'de
Toprak Meselesi, 249ff.

T Rk Vak F Medeniyeti Er Evesinde Mimar Sinan Ve D Nemi Sempozyumu

Author: İbrahim Ateş
Publisher:
ISBN:
Size: 53.14 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6884
Download Read Online
Matbaa, maalesef, geç gelmiş, Yine maalesef, matbaayı Yahudiler, Rumlar,
Ermeniler almışlar, kendi dillerinde kitap çıkarmışlar; ama Osmanlı'da 18 inci
yüzyıla kadar yasaktır, giremedi. Ben, sayın meslektaşım MİROĞLU'yla biraz
tartışma ortamına girmek istiyorum, zaten ilim budur. Ben de biraz önce "
İmparatorluk" sözünü kullandım, tenkit ettiler. Doğru, hakları var; ama şimdiye
kadar biz hocalarımızın kitaplarında hep "İmparatorluk" sözünü gördük. İşte
burada Sayın Hocam Profesör ...

T Rk L K Ve Atat Rk L K

Author: Muhsin Kadıoğlu
Publisher: Muhsin Kadıoğlu
ISBN:
Size: 80.31 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4633
Download Read Online
Gürcüce, Abhazca, Arapça, Ermenice ve benzeri dillere vakıf insan güc
yetiştirebilmiş olsaydı; bu insanlar hem devletin güven duyabileceği insanla
olacaktılar. Hem de ... imparatorluk. *çindeki,. etki. alanındaki. ve. Türkler.
düşmanlık hissi besleyen ülke ve bölgelerdeki bütün etnik grupların röntgenir
Zamanında ve doğru olarak çıkartamadığı için dağıldı. Osmanlı, imparatorlu
bünyesindeki etnik g*upların dış odakların çıkarları için nasıl yönlendirildiğir
görebilseydi; hiç şüphesiz ki bu ...

Il Hiyat Fak Ltesi Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 32.54 MB
Format: PDF, Docs
View: 3908
Download Read Online
Vakif kuran ilk Osmanli Pâdisâhi Sultan Orhan (1324-1326)'dir. Onun lznik'te
kurdugu vakif medresenin ilk müderrisi Dâvûd-i Kayserî olmustur. Orhan Gâzî bu
medresenin giderlerini karsdamak için aynca birçok emlâk da vakfetmistir.3
Sultan Orhan ile baslayan Osmanli selâ- tîn vakiflan, diger Osmanli pâdisâhlan
tarafmdan da birbiriyle yarisir- casina devam ettirilmis, bu hizmet yarisina devlet
adamlari ve halk da katdmca, imparatorluk topraklan bir uçtan bir uca çok faydah
hizmet - ler ...