Vergi Uygulamalari

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9750603060
Size: 70.53 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2725
Download Read Online
VERG‹ BEYANNAMES‹N‹N POSTA ‹LE GÖNDER‹LMES‹ Dan›fltay Dördüncü
Daire Tarih : Esas No : Karar No: Gelir Vergisi beyannamesini yasal süresinde
posta ile taahhütlü olarak gönderen mükellefin süresinde beyannamesini verdi¤
inin kabulü gerekir. ‹stemin ... Dilekçe sahibinin ileri sürdü¤ü iddialar, kanunda
belirtilen hallerden hiçbirine uymamaktad›r. ... 4. c Elde edilen gelir 18.000 YTL'yi
alt›nda olsa dahi, gerçek usulde elde edilen zirai kazanç için beyanname verilir.

Ticaret Hukuku

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9750601866
Size: 61.39 MB
Format: PDF, Docs
View: 369
Download Read Online
Bir Ticarî İşletmeyi Kendi Adına İşletme TTK.m.l4/l'e göre, gerçek kişilerde tacir
sıfatının kazanılması için bunların bir ticarî işletmeyi kendi adlarına işletmeleri
şarttır. "Bir ticarî işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir
denir". Fıkradaki kısmen dahi olsa deyimi yerinde değildir, bir anlam taşımaz.
Kanunun gerekçesinden anlaşıldığına göre, fıkraya bu ibare âdi ortaklık göz
önüne alınarak konmuştur. Bu takdirde de ibare yanlıştır, zira âdi ortaklıkta ortak,
ortaklığı kısmen ...

Ali Ma Ekonomisi

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9750601939
Size: 47.55 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6928
Download Read Online
Genellikle, ola¤anüs- yasal olarak tü dönemlerde ücret ve fiyatlar›n kontrolüyle
bafllayan önlemler daha sonra gönüls›n›rland›r›lmas›d›r. lü ücret ve fiyat rehberli
¤ine dönüflmektedir. ABD'de Johnson ve Carter ... Endekslemenin gelirler
politikas› aç›s›ndan önemi, enflasyonist beklentilerin yüksek oldu¤u bir dönemde
, ücretlerin enflasyon oran›ndan daha fazla artmas›n› önleyerek bir ücret-fiyat
sarmal›n› yaratmamak ve gerçek ücret seviyesini korumakt›r. Endeksleme,
enflasyonun ...

Emin Bilgi Hat Ra Kitab

Author: Oktay Aslanapa
Publisher:
ISBN: 9789757874126
Size: 38.56 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1984
Download Read Online
Baal ve El ile beraber kömüre döndürür. Ancak Anat kurtulmuştur. Bundan böyle
o artık insanların arasında dolaşacak ve ölüm yayını ele geçırmeye çalışacaktır" ',
.'....-:..:.î .m , r.'l.n "İnsanlar arasında dolaşacağım . r : :> , ,L ıl::-ı-, yüreklerini hıncın
nefretin . .: ;. .'.r.ı >r>ı.-i ağulu oklarıyla vuracağım. Ve bir gün -hep Akad gibilerin
elinde kalmaz ya-elime geçecek, ölüm yayı. -l- , *. .' l.JJ. o zaman seyredılsin
Tanrıça Anat'ın . m.t..:;-. gerçek güzelliği", (s. 134) ... . .: ' t.-.;.H r.î-. ..-^ :.r:ı.i>;.r ...

Adalet Devleti

Author: R. İhsan Eliaçık
Publisher: İnşa Yayınları
ISBN: 6056201392
Size: 49.23 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3136
Download Read Online
Ortak İyinin İktidarı R. İhsan Eliaçık ... Luther, Roma Katolik Kilisesi ile cüretkâr bir
şekilde ilişkilerini koparmış olsa da, bütün Hıristiyanların ruhbanlığı öğretisi ile
Hıristiyanlararası eşitlik fikrini savunsa da, inkılâpçı dinî tezler ileri sürse de, bu
görüşlerine paralel bir siyâsî felsefe geliştiremediğini ... Latince adı “Tiranlara
Karşı Haklar” ya da İngilizce çevirisinde dendiği gibi “Tiranlara Karşı Özgürlüğün
Savunulması” anlamına gelen bu kitapçığın gerçek yazarı Brutus olarak
bilinmektedir.

Manas Destan W Radloff Ve K Rg Z K Lt R Ile Ilgili Tespit Ve Tahliller

Author: Naciye Yıldız
Publisher:
ISBN:
Size: 39.95 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 261
Download Read Online
Korosan kılıcı kında olsa, Ak Kula ile Ak Sungur, Manas'ın dirilmesi gerçek olsa
Koyundan dokuz alayım! Yiden dokuz alayım! Deveden dokuz alayım! Kırk
çoranın ... adak geleneği ile Şemseddin Sami, Kâmus-ı Türkî, s. 25. 2 Türk
Lehçeleri Sözlüğü, s.4. ilgili olarak Abdülkadir İnan'ın4 ve İbrahim Kafesoğlu'
nun5 verdiği bilgileri kısaca 3 Metin M, R., s. 134- 135/2490-2499. Manas
Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü ile İlgili Tespit ve Tahliller 231 TESPİTLER
1- Adak-Ruhlar- Yatırlar.

Sorunlar M Z

Author: Turan Yüksel
Publisher:
ISBN:
Size: 71.40 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7592
Download Read Online
624 sayılı kanun, bizim sendikaların sadece sözünü koymuş, fakat özünü gerçek
anlamda bir sendika geliştirmeye yetecek kadar doldurmamıştır. Bu kanun,
derneklerin kurulmasına meydan veren «Cemiyetler Kanunu» ndan olsa olsa bir
parmak ileridir. Bu kanunla kurulan sendikalar, eğer gerekli gayreti ... b"r amaç
koymak gibi yüksek bir görevle karşı karşı- yadırlar. Bu kısa açıklamadan sonra
TÖS'ün yasal olanaklarını ve 624 sayılı kanunun belli başlı eksiklerini gözden
geçirelim.

K E Yazilari

Author: Gün Gencer
Publisher: Lulu.com
ISBN: 1447893719
Size: 65.59 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5307
Download Read Online
Yatırımın toplumsal yararı ya da (gerçek anlamda) üretkenliği bankaların yatırım
stratejisinde yer almaz. 1970'lere kadar Avustralya'da ... Bu amaç kör topal da
olsa 1990'a kadar sürdürüldü ve 1990'da iktidardaki ALP (İşçi Partisil) hükûmeti
tarafından özelleştirildi. Avustralya ... Bu bir buçuk milyon hissedarın çıkarları
bankaların kârını azamiye çıkarmak yönünde olduğundan 17 milyon hesap
sahibi Avustralyalı yasal olarak ve devlet desteğiyle sömürülmektedir. Bankalar
savunma ...

T Rk Siyasal Hayati

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9750602498
Size: 32.31 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2232
Download Read Online
İnönü üç noktadaki hassasiyetini açıkça be- Parti nin programına karşı Urtti:
Devletin laik karakterinin korunması, dış politika, ve ilköğretimin yaygınlaş-
hassas olduğu noktalar: r ° ' ' ° • Laiklik, masına yönelik kampanya.6 Aslında, bir
başka ... oy vermeyi benimseme; ömürlük yerine seçimle iş başına gelen parti
liderliği oluşturmaya; gerçek bir muhalif partisi ortaya çıktığı için var oluş sebebini
kaybetmiş olan Müstakil Grup'un ilgasına; ve gelecek meclis seçimlerinin düzenli
zamanı olan ...

T Rk Dili

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 26.57 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7001
Download Read Online
Yapıtın hemen her yaprağında görüldüğü gibi, incelenen, Hükümdarlar' m
kadınlıkları değil, sürekli olarak çatışmakta bulunan dış ve iç koşullar arasında
oluşurken aynı zamanda o koşullan -belli ölçülerde de olsa- etkilemeye çalışan
kişilikleridir. Dr. Üçok, incelemesinde, çevreleri bütün genişliğiyle belirtmekte,
çatışmaları göstermekte ve bütün bunların arasında oluşan kişiliklerin gerçek
yüzlerini ortaya koymaktadır. Okuyun ... Cemal Süreya R. Tomris), De Yayınevi,
İstanbul 1965, s.